Logo

Manual för arbetet med patientenkäter

PROM (Patient Reported Outcome Measures) eller patientrapporterade utfallsmått mäter patientens syn på sin sjukdom och sin hälsa efter behandling eller annan intervention. För BRIMP ska detta mätas vid tre tillfällen; sex månader, fem år och tio år efter primäroperationen.

Dokument att ladda ner